Pamietaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                             2015-11-23  Cele i zadania statutowe

Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy

34PLM i Sympatyków Lotnictwa

Głównym celem dział‚ania Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 PLM i Sympatyków Lotnictwa w Gdyni jest integracja ś›rodowisk lotniczych wojskowych i cywilnych, współ‚praca lotników i innych rodzajów wojsk, oraz działalność społeczna, sportowa, kulturalna i charytatywna.

Ważnym celem Stowarzyszenia jest nawią…zywanie i koordynacja współ‚pracy mię™dzynarodowej z oficerami rezerwy innych krajów. Możliwoś›ci takie stworzyło wstą…pienie Stowarzyszenia do Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP. Z inicjatywy Federacji został‚y już nawią…zane kontakty z oficerami rezerwy Szwecji (Karlskrona) oraz Rosji (Kaliningrad). W roku 1996 osiemnastu członków Stowarzyszenia wzię‚o udział‚ w śšwiatowym Zjeździe Lotników Polskich w Chicago.

W ramach dział‚alnoś›ci sportowej powoł‚ano drużynę™ strzelecką, która odniosł‚a szereg zwycięstw na zawodach strzeleckich organizowanych przez organizacje rezerwistów z krajów należą…cych do NATO w prawie całej Europie.

Stowarzyszenie rozwija szeroko działalność społ‚eczną…, w ramach której odbywają się™ spotkania z posł‚ami, senatorami, politykami oraz radnymi miasta Gdyni i Gdańska. Za duży sukces należy uznać‡wybór członka  Stowarzyszenia, pana Andrzeja Różańskiego, na posł‚a do Sejmu RP poprzedniej kadencji.