Pamiętaj synku,  lataj nisko i powoli!                                                        

Wieczna chwała Obrońcom Wybrzeża
i Wyzwolicielom Gdyni

Kwiaty na grobach Poległych składa delegacja SOR34PLM
Gdynia - Redłowo. Cmentarz Żołnierzy polskich i radzieckich poległych w latach 1939 - 1945 w czasie II wojny światowej.  Tu spoczywają prochy tych, którzy w obronie Wybrzeża 1939 roku  oddali swe życie za wolność, niepodległość i polskość tej Ziemi, oraz Wyzwolicieli Gdyni w 1945 roku.

Гдыня - Рeдлово. Кладбище польских и советских солдат, убитых в 1939-1945 годах во время Второй мировой войны. Здесь лежит прах тех, кто в защиту побережья 1939 года отдали свои жизни за свободу, независимость и польскость этой Земли, а также освободителей Гдыни в 1945 году.
Relacja i zdjęcia: kpt. (R) Ryszard DAWID
Copyright © 2005 - 2020  VIPMEDIA

       Tu spoczywają prochy tych, którzy w obronie Wybrzeża 1939 roku oraz podczas wyzwalania Gdyni w 1945 roku oddali swe życie za wolność, niepodległość i polskość tej Ziemi:

- żołnierzy jednostek lądowej obrony Wybrzeża wraz ze swym dowódcą, płk. Stanisławem Dąbkiem, marynarzy z okrętów i innych jednostek Marynarki Wojennej uczestniczących w obronie, ochotników z robotniczych oddziałów „Gdyńskich Czerwonych Kosynierów”. Dali Oni przykład poświęcenia, bohaterstwa i patriotyzmu w obronie niepodległości Polski.

- ofiar ludobójstwa popełnionego przez faszystów niemieckich w latach okupacji hitlerowskiej na prawowitych synach tej ziemi, zamordowanych w Piaśnicy i innych miejscach kaźni na terenie Pomorza.

- prochy Wyzwolicieli Gdyni poległych w 1945 roku, żołnierzy radzieckich z 19-tej i 70-tej Armii oraz I Gwardyjskiej Armii Pancernej.

- lotników radzieckich z 4 Armii Lotniczej, marynarzy Floty Bałtyckiej Związku Radzieckiego

- żołnierzy polskich z I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte

Zginęli w  walce z hitlerowskim najeźdźcą, niosąc nam wolność i pokój.
     Здесь лежит прах тех, кто, защищая Побережье 1939 года, и во время освобождения Гдыни в 1945 году отдали свои жизни за свободу, независимость и польскость этой Земли:

- солдаты подразделений береговой обороны вместе со своим командиром полковником Станислав Домбек, моряки с кораблей и других военно-морских подразделений, участвующих в обороне, добровольцы из рабочих отрядов Гдынской Красной скифемы. Они привели пример жертвенности, героизма и патриотизма в защиту независимости Польши.

- жертвы геноцида, совершенного немецкими фашистами во время нацистской оккупации законных сыновей этой земли, убитых в Пьянице и других местах казни в Померании.

- прах освободителей Гдыни, погибших в 1945 году, советских солдат 19-й и 70-й армий и 1-й гвардейской бронетанковой армии.

- советские летчики 4-й Bоздушной Aрмии, моряки Балтийского флота Советского Союза
- польские солдаты из 1-й Tанковой Бригады Богатеров Вестерплатте

Они погибли в борьбе с нацистскими захватчиками, принеся нам свободу и мир.
W 75 rocznicę Dnia Zwycięstwa i zakończenia II wojny światowej delegacja Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego złożyła kwiaty pod pomnikami żołnierzy polskich i radzieckich poległych w obronie Wybrzeża i wyzwalaniu Gdyni.

В 75-ю годовщину Дня Победы и окончания Второй мировой войны делегация Ассоциации Офицеров 34-го Истребительного Авиационного Полка возложила цветы к памятникам польских и советских солдат, погибших при обороне Побережья и освобождении Гдыни.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Kwiaty i znicze pod Pomnikiem Obrońców Gdyni poległych w walce z hitlerowskim najeźdźcą w 1939 roku
Wojenna nekropolia w Gdyni - Redłowie składa się z dwóch części. W jednej części spoczywa ponad tysiąc żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w trakcie wyzwalania Gdyni. W drugiej części, uformowanej na kształt amfiteatru,  spoczywają obrońcy wybrzeża z 1939 r.

Некрополь войны в Гдыне - Редлово состоит из двух частей. В одной части лежит более тысячи солдат Красной Армии, погибших при освобождении Гдыни. Во второй части, имеющей форму амфитеатра, похоронены защитники побережья с 1939 года.


             Delegacja SOR34PLM zapaliła także znicze na grobie dowódcy obrony Wybrzeża, płk. Stanisława Dąbka, którego zwłoki w dniu 23.10.1946 r. zostały ekshumowane z "cmentarza Babi Dół". 30 października 1946 r. odbył się uroczysty, wojskowy pogrzeb pułkownika, a trumna złożona została na cmentarzu Obrońców Ojczyzny w Redłowie. Za pułkownikiem, w równych szeregach, leżą jego żołnierze. W 31.08.1957 r. podczas uroczystości związanych z 18 rocznicą września'39 odsłonięto marmurową płytę nagrobkową na której wyryte zostało epitafium: "Pokażę wam, jak Polak walczy i umiera". W miejscu, gdzie zginął pułkownik w Babich Dołach, znajduje się pomnik z tablicą pamiątkową. Społeczeństwo Gdyni uczciło pamięć swego bohatera nazywając jego imieniem ulice i szkoły.
          Społeczeństwo Gdyni, odznaczonej Orderem Krzyża Grunwaldu II klasy, chyląc czoła przed prochami Obrońców swojego Miasta, bojowników o jego polskość i wyzwolenie spod niemieckiego barbarzyństwa, ZACHOWA WIECZNĄ O NICH PAMIĘĆ.

          Общество Гдыни, награжденное Орденом Грюнвальдского Креста 2-го класса, преклоняюс перед прахом защитников своего города, борцов за его польскость и освобождение от немецкого варварства, СОХРАНИ ИХ ВЕЧНУЮ ПАМЯТЬ.